یک نقش اساسی در «برند» و یا در «تصویر شرکت» از یک کسب و کار یا شرکت درواقع هویت آن است.در بیشتر موارد، طراحی هویت، مبتنی بر ابزارهای بصری است که در درون یک شرکت استفاده میشود، و به صورت معمول در درون یک مجموعه از دستورالعمل ها ارائه میشود. این دستورالعمل ها میتوانند هویت را بسازند که به صورت معمول نشان دهنده این موضوع هستند که چگونه هویت در پلتفرم های گوناگون اعمال میگردد، و از چه رنگها، پلات ها، فونت ها، لای اوتها و یا اقدامات نظیر آن باید استفاده شود. این راهنماها این اطمینان را به وجود می آورند که هویت یک شرکت به صورت منسجم هستند و این به نوبه خود این امکان را به صورت کامل به یک برند میدهد که قابل تمایز و شناخت باشد.