دوره کوتاه مدت آشنایی با کارکردهای ابزار هوش مصنوعی در مجموعه فراهنگ