طراحی و بسته بندی محصول اتصال فرم، ساختار، مواد، رنگ، تصویر، تایپوگرافی و اطلاعات نظارتی با عناصر طراحی جانبی است تا محصولی را برای بازاریابی مناسب کند. هدف اصلی آن ایجاد وسیله نقلیه ای است که بتواند محصولی را در بازار نگهداری، محافظت، حمل و نقل، توزیع، ذخیره، شناسایی کند.در نهایت، هدف از طراحی بسته بندی دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق برقراری ارتباط متمایز با شخصیت یا عملکرد یک محصول مصرفی و ایجاد فروش است. دهها هزار محصول مختلف در قفسه های یک سوپرمارکت متوسط وجود دارد.